"Föreliggande sammanställning visar att tätheten av öringungar signifikant sjunkit sedan 1980-talet. Tätheten var perioden 2001-2005 endast 54% av vad den var på 1980-talet. Detta trots att vattenvårdande insatser och större hänsyn i skogsbruket generellt varit gynnsam för vattendragsfaunan."
- Beståndsstatus hos insjööring i södra Sverige

Öring

Problembeskrivning:

Tätheten av öringsungar i vattendrag i södra Sverige har sjunkit kraftigt sedan 1980-talet, detta trots att åtgärder gjorts som gynnat vattendragsfaunan. Resultat av elfiskeundersökningar från ett stort antal vattendrag från Skåne till Dalarnas län för tiden 1974-2005 visar att problemen främst berör de sydliga länen. Där sjönk mediantätheten från 44,3 till 14,4 öringsungar per 100 kvadratmeter för undersökningsperioden, och det tycks som att förändringen var störst mellan 1995 och 2005. Öringsbestånden i de nordliga länen (Värmland, Örebro, Västmanland och Dalarna) uppvisade ingen skillnad i täthet under perioden. I skogsvattendrag i Norrlands har bestånden av öring t.o.m. ökat. Vid en jämförelse av perioden 1975-1985 med perioden 2001-2005 påvisades öring på 10% fler lokaler samtidigt som mängden öring ökat 104%.

Teorier om orsak:

  • Högre vattentemperaturer till följd av varmare klimat kan ha ökat förekomsten av predatorer som gädda och lake i vattendragen och gös i sjöarna. Förekomsten av gädda och lake hade ökat markant från perioden 1974-1995 till 1995-2005.
  • Låg vattenföring under öringens lekvandring kan ha bidragit till svagare bestånd.

Skogsaspekt:

Till skillnad mot förhållandena i Götaland har öringsbestånden i Svealand inte gått tillbaka och de har t.o.m. ökat i Norrland. Att höga vattenflöden och varmare klimatet bara skulle ha påverkat bestånden i södra Sverige förefaller mindre sannolikt. Man kan notera att öringstätheten minskar inom områden där GROT-uttagen är högst i landet. Det ser vi som en mer trolig orsak.

Källor:

Beståndsstatus hos insjööring i södra Sverige. E Degerman, K Magnusson, B Sers. Information från Svenskt Elfiskeregister Nr 1, 2006.

Fiskbeståndens utveckling i skogsvattendrag i Norrlands inland. E Degerman, I Näslund, B Sers. Världsnaturfonden 2005.

Bild: Wikipedia

 

 

Tillbaka till Fakta