"Sett ur ett längre perspektiv har en mycket drastisk nedgång skett i det gotländska fisket. Från att under mitten på 1970-talet redovisat en årsfångst på över 35 ton redovisas 2004 nästan ett nollvärde."
- Fiskets framtid på södra ostkusten

Sik

Problembeskrivning:

Yrkesfiskets fångster av sik längs södra Ostkusten har halverats under de senaste 10-15 åren (1).
Vid Gotland kom nedgången långt tidigare, redan på 70-talet, och där fångas nästan ingen sik alls idag. Som man kan se av Figur 1 så gick den förändringen snabbt. På tio år minskade fångsterna från 35 ton till mindre än ett ton.

Figur 1. Yrkesfiskets totala fångster av sik vid Gotland
Källa: Fiskets framtid på södra Ostkusten (1).


En anledning till att sikfångsterna minskat tror man är att forna tiders hårda lekbottnar har ersatts av mjuka sedimentbottnar som är olämpliga för siklek. Skador på fångst och redskap från säl har också ökat kraftigt under senare år och blivit ett så stort problem att det på många platser inte längre lönar sig att fiska (1).

I Vättern var sikfisket bra eller mycket bra ända fram till början av 90-talet. Årsfångsterna låg på 60-100 ton men under toppåren i början på 70-talet landades över 170 ton. Sedan har det stadigt blivit sämre och 2005 fångades endast 10 ton och föryngringen är svag (2, 3). 
Försämringen kommer samtidigt som fosfathalterna sjunker och det tror man kan ha bidragit till att fångsten har minskat. Sjön har blivit alltför ren. Andra teorier är att överfiske och inplanterad lax och signalkräfta har gjort att fångsterna rasat.

Skogochfisk:

Att det skulle vara lekbottnarnas fel att sikfångsterna minskat är knappast sant. En sådan förändring borde ta längre tid än 5-10 år. Dessutom minskar bestånden av abborre och gädda på samma vis som sikbeståndet, både vid Gotland på 70-talet och vid södra Ostkusten på 90-talet. (Figur 2 visar fångstutvecklingen inom Kalmar län). Det kan inte förklaras med lekbottnar eftersom leken är så olika för dessa arter.

Figur 2. Yrkesfiskets totala fångster av sik, abborre och gädda i Kalmar län
Källa: Fiskets framtid på södra Ostkusten (1).

Det verkar också långsökt att sikfisket i Vättern skulle ha försämrats bara för att sjön blivit renare. Fosforhalterna har minskat relativt måttligt, från 7 till 4 mg/liter senaste 20 åren, medan sikfångsten under samma tid har rasat från 80 till 10 ton. (Figur 3). Fångsterna fortsatte dessutom att sjunka även sedan fosfathalterna har stabiliserats.

Figur 3. Fångstkurva tillsammans med totalfosforvärden (ug/liter) för ytvatten i Vättern
Källa: Vätternvårdsförbundet, Vätternperspektiv 2006-11-22 (4)

Även de andra teorierna kan ifrågasättas. Överfiske kan det knappast vara tal om eftersom både yrkesfisket och fritidsfisket har gått ner kraftigt under senare år utan att beståndet därför har ökat. Skulle inplanterad lax ha påverkat fisket så borde man ha märkt av det tidigare då lax har satts ut ända sedan 60-talet. Slutligen visar Fiske­riverkets undersökningar och internatio­nella studier att signalkräftor sannolikt inte utgör något hot mot fiskar (5).
Vi tror i stället att fångstminskningarna kan vara kopplad till att utflödet av vedsubstanser från avrinningsområdena har minskat eller, när det gäller sik vid Gotland, att flottningen upphörde.

Under sista året har sikbeståndet ökat i Vättern. Vi har en teori vad ökningen beror på, och som vi utvecklar närmare på avsnittet RÖDING OCH SIK I VÄTTERN i vår sammanfattning.

Källor:

(1) Fiskets framtid på södra Ostkusten. Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanlands län, Gotlands län, Kalmar län och Stockholms län, 2005.

(2) Fiskets framtid i de stora sjöarna – utveckling eller avveckling? Länsstyrelserna i Östergötland, Jönköpings län, Uppsala län, Örebro län, Södermanlands län, Stockholms län, Västmanlands län, Värmland och Västra Götalands län

(3) Vätternvårdförbundets årsskrift år 2006

(4) Vätternvårdsförbundet, Vätternperspektiv 2006-11-22

(5) Viktigt att samsas om värdefulla Vättern. Sött och Salt, Nyheter från Fiskeriverket, nr 4, 2004

Bild: Wikipedia

 

 

Tillbaka till Fakta

 


 

Previous page: Abborre & Gädda
Next page: Röding i Vättern